Terms & Conditions Dutch

algemene voorwaarden

Translated using Google Translate – some translated text may be inaccurate. Refer to https://staging.blueninja.eu/terms-and-conditions/ for the original text. 

Deze pagina (en de documenten waarnaar deze verwijst) vertelt u de gebruiksvoorwaarden waarop u onze website blueninja.eu (onze site) kunt gebruiken, zowel als gast als als geregistreerde gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de site gaat gebruiken. Door onze site te gebruiken, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en gaat u ermee akkoord u eraan te houden. Gebruik onze site niet als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.

OVER ONS

blueninja.eu is een site beheerd door Blue Ninja Business Support (“wij” of “ons”). We zijn geregistreerd in Nederland onder KVK-nummer 73539325. Ons geregistreerde kantooradres is World Trade Center | Prinses Margrietplantsoen 33 | 2595AM | Den Haag | Nederland en ons e-mailadres is admin@blueninja.eu.

ONZE SITE

We geven toegang tot onze site op tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor om onze site op elk moment en zonder kennisgeving in te trekken, te beperken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook op enig moment niet beschikbaar is of als de inhoud is gewijzigd of verouderd.

U moet elke gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere beveiligingsfunctie met betrekking tot onze site vertrouwelijk behandelen. Als u naar onze mening deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft, hebben we het recht om een ​​dergelijke code, wachtwoord of functie op elk moment uit te schakelen.

U moet zich houden aan de bepalingen van ons privacy- en cookiebeleid en aan ons gebruik van cookies wanneer u onze site gebruikt.

Het is uw verantwoordelijkheid dat iedereen die via uw internetverbinding toegang heeft tot onze site, op de hoogte is van deze voorwaarden en zich eraan houdt.

VARIATIES

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina te wijzigen of door bepalingen of mededelingen die elders op onze site zijn gepubliceerd.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Die werken worden wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder een licentie van ons of onze licentiegevers. U mag geen enkel deel van onze site (inclusief inhoud, afbeeldingen, ontwerpen, look en feel) in welk formaat dan ook (ook op een andere website) reproduceren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Als u, naar onze mening, deze bepalingen schendt, wordt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt retourneren of vernietigen (zoals vereist door ons).

VERTROUWEN OP INFORMATIE EN LINKS

De inhoud van onze site (inclusief links naar andere sites en bronnen die door derden worden verstrekt) is uitsluitend ter informatie, en wij zijn niet aansprakelijk voor enig gebruik van of vertrouwen op dergelijke materialen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, voldoen aan uw specifieke vereisten.

Links moeten regelmatig worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze nog steeds actief zijn.

INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEKEN AAN ONZE SITE

We verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Door onze site te gebruiken, stemt u in met een dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

LINKEN NAAR ONZE SITE

U mag alleen naar onze websitepagina’s linken als u eerst onze schriftelijke toestemming heeft verkregen en op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er geen misbruik van maakt. We behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder kennisgeving in te trekken.

De website van waaruit u linkt, moet in alle opzichten voldoen aan acceptabel gebruik en moet uw eigendom zijn.

U mag niet op een zodanige manier linken dat u enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert waar die niet bestaat.

Onze site mag niet op een andere site worden geframed en u mag ook geen link naar een ander deel van onze site dan de startpagina maken.

Als u ander materiaal op onze site wilt gebruiken dan hierboven beschreven, kunt u uw verzoek richten aan admin@blueninja.eu.

MATERIAAL UPLOADEN NAAR ONZE WEBSITE

Wanneer u materiaal naar onze site uploadt of contact opneemt met andere gebruikers van onze site, moet u voldoen aan ons beleid voor acceptabel gebruik. Als u materiaal uploadt dat in strijd is met ons beleid voor acceptabel gebruik en wij als gevolg daarvan verlies lijden, zult u ons dit verlies vergoeden.

Al het materiaal dat u naar onze site uploadt, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschouwd en we hebben het recht om het te gebruiken, kopiëren, verspreiden en openbaar te maken aan derden. Als een derde partij beweert dat materiaal dat door u op onze site is geplaatst of geüpload, in strijd is met hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy, hebben wij het recht om uw identiteit aan hen bekend te maken.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal dat door u of een andere gebruiker van onze site is geplaatst.

We hebben het recht om materiaal of berichten die u op onze site plaatst te verwijderen als, naar onze mening, dergelijk materiaal niet voldoet aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in ons beleid voor acceptabel gebruik.

VIRUSSEN, HACKING EN ANDERE OVERTREDINGEN

U mag onze site niet misbruiken door willens en wetens materiaal te introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of enige server, computer of database die met onze site is verbonden. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Als u zich niet aan deze bepaling houdt, pleegt u een strafbaar feit en wordt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk beëindigd en zullen wij uw daden aan de relevante autoriteiten melden.

ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Het materiaal dat op onze site wordt weergegeven, wordt geleverd zonder enige garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten we hierbij uitdrukkelijk uit:

  • Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door statuten, gewoonterecht of de wet van billijkheid.
  • Elke aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade opgelopen door een gebruiker in verband met onze site of in verband met het gebruik, de onmogelijkheid om te gebruiken of de resultaten van het gebruik van onze site, alle websites die eraan zijn gelinkt en alle geplaatste materialen erop (hetzij door ons of door een derde partij), inclusief, maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid voor:
  • verlies van inkomen of inkomsten;
  • verlies van zaken;
  • verlies van winst of contracten;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van gegevens;
  • verlies van goodwill;
  • verspilde management- of kantoortijd; en
  • voor enig ander verlies of schade van welke aard dan ook, op welke manier dan ook ontstaan ​​en veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar.

Dit heeft geen invloed op enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

De rechtbanken van Nederland hebben exclusieve jurisdictie over elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan onze site.

Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of claims die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden of hun onderwerp of formatie (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht.

Cookies

We gebruiken alleen analytische cookies op onze website waarmee we het aantal bezoekers kunnen herkennen en tellen en om te zien hoe bezoekers door de site navigeren wanneer ze deze gebruiken, maar ze identificeren u niet individueel. Ze helpen ons de manier waarop onze website werkt te verbeteren door ervoor te zorgen dat u gemakkelijk kunt vinden wat u zoekt op onze website. Door de cookies te accepteren en door op de website te blijven, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Als u het er niet mee eens bent, dient u onze website niet te gebruiken. Zie ons privacy- en cookiebeleid voor meer informatie.